Podziały, wydzielenia

Podział działki na mniejsze to zadanie dość skomplikowane i wymaga zaangażowania kilku stron (właściciel nieruchomości, geodeta, urząd gminy lub miasta). Przede wszystkim najważniejszy jest właściciel dzielonej działki. To on występuje z inicjatywą podziału swojej nieruchomości na mniejsze parcele i koordynuje cały proces podziału.

Pierwszy etap podziału ziemi polega na odebraniu z urzędu gminy lub miasta wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość do podziału. W planie zagospodarowania przestrzennego można odnaleźć wiele cennych informacji, takich jak np.: rodzaj gruntu oraz jego przeznaczenie, minimalne wymiary działki (np. określona szerokość frontu działki, linia zabudowy itd.).

Następnie właściciel nieruchomości tworzy roboczy projekt podziału (projekt powinien być wykonany na kopii mapy zasadniczej dostępnej w starostwie). Projekt taki następnie jest dostarczany do biura geodezyjnego. Geodeta składa w urzędzie wstępny projekt do akceptacji wraz z załącznikami: kopię aktu notarialnego, wypis z ewidencji gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli nie ma plan zagospodarowania przestrzennego).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu w urzędzie geodeta odszukuje punkty graniczne dzielonej działki przy okazji okazując granice działki właścicielom sąsiednich nieruchomości. Wszyscy właściciele po okazaniu granic wspólnie podpisują protokół.

Kolejny etap polega na opracowaniu przez geodetę finalnej wersji dokumentacji podziału nieruchomości. Projekt taki zawiera linie granic oraz wymiary i numery nowych działek. Projekt podziału. Projekt podziału ziemi podlega zatwierdzeniu na podstawie decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta). Geodeta sporządza dokumentację z podziału, którą przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Po sporządzeniu finalnej wersji dokumentacji geodeta wraz z właścicielem udają się w teren w celu wkopania nowych słupków granicznych. Z czynności wkopania nowych słupków granicznych sporządzany jest protokół.

Prawomocna decyzja wraz z załączoną mapką i wykazem zmian gruntowych jest podstawą do wprowadzenia zmian z księdze wieczystej.

Koszty podziału działki to przede wszystkim koszty urzędowe (ok. 200 - 300 zł) plus koszty usług geodezyjnych. Czas trwania podziału może być różny. Tam gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego może trwać 2 lub 3 tygodnie, zaś tam gdzie jest plan - do trzech miesięcy.

źródło: http://www.nowoczesnydom.pl

Cennik

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, których koszty uwarunkowane są wieloma niezależnymi czynnikami, kosztorys prac ustalamy indywidualnie dla każdego klienta.

Zapraszamy do kontaktu
tel.: +48 692 433 493
e-mail: marek@dark.org.pl