Prawo

Instrukcje i wytyczne techniczne

Instrukcje i wytyczne techniczne obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
 

 • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998
 • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987
 • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
 • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
 • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986
 • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988
 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988
 • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988
 • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984


Instrukcje techniczne wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie.

 • O-1 / O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Wydanie piąte zmienione 2001.
 • G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami.

  Uwaga: załączony do instrukcji CD-ROM zawiera model GEOIDY NIWELACYJNEJ 2001 i zbiory identyfikatorów punktów I i II klasy. Wydanie piąte zmienione


Wytyczne techniczne zalecane do stosowania

 • G-1.1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników.
  pierwsze 1980

  Uwagi: nie stosowane(archiwalne)
 • G-1.2 Pomiary grawimetryczne i opracowanie ich wyników
  pierwsze 1984
 • G-1.3 Pomiary pola magnetycznego Ziemi i opracowanie ich wyników.
  pierwsze 1982
 • G-1.4 Budowle triangulacyjne.
  1973
 • G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
  drugie 1990
 • G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  pierwsze 1986
 • G-1.7 Centralne banki osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  pierwsze 1985
  Uwagi: nie stosowane (nieaktualne)
 • G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.
  pierwsze 1984
 • G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.
  pierwsze 1984
 • G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.
  drugie zm. 2001
  Uwagi: Z programem TRANSPOL na CD-ROM
 • G-2.1 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
  pierwsze 1983
 • G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie wyników.
  pierwsze 1983
 • G-3.1 Osnowy realizacyjne.
  drugie 1987
 • G-3.2 Pomiary realizacyjne.
  drugie 1987
 • G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury.
  pierwsze 1981
 • G-4.1 Sieci modularne.
  pierwsze 1986
 • G-4.2 Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasadniczej.
  pierwsze 1982
 • G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe.
  pierwsze 1981
 • G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu.
  trzecie 1987
 • G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych.
  pierwsze 1992
 • Standard wymiany informacji geodezyjnej - SWING.
  1995
 • K-1.1 Metryka mapy zasadniczej.
  1980
 • K-1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju.
  1996
  Uwagi: zdublowany symbol K-1.1, powinno być K-1.10
 • K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
  drugie 1987
 • K-1.3 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.
  pierwsze 1981
 • K-1.4 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu rzeźby terenu z istniejących materiałów kartograficznych.
  drugie 1987
 • K-1.5 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu autogrametrycznego sytuacji i rzeźby terenu.
  drugie 1990
 • K-1.6 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu na podkładzie fotomapy lub ortofotomapy.
  pierwsze 1982
 • K-1.7 Mapa zasadnicza w wersji rozwarstwionej. Metody sporządzania i zasady reprodukcji.
  drugie 1987
 • K-1.9 Sporządzanie pierworysu mapy. Materiały kartograficzne, sprzęt kreślarski, tusze, technika rysowania.
  drugie 1987
 • K-1.10 Podział treści podstawowej mapy kraju.
  1996
  Uwagi: opatrzono pomyłkowo symbolem K-1.1
 • K-1/K-3.10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie.
  pierwsze 1981
 • K-2.1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
  pierwsze 1985
 • K-2.2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
  pierwsze 1985
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków.
  1999
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków.
  1998
 • K-2.3 Sporządzanie map fotograficznych.
  pierwsze 1983
 • K-2.4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000).
  1980
 • K-2.5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000).
  1980
 • K-2.6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000).
  1980
 • K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.
  1999
 • K-3.1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części).
  pierwsze 1982
 • K-3.2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną.
  pierwsze 1981
 • K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu.
  trzecie 1987
 • K-3.4 System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej.
  1997
 • K-3.6 System Informacji o Terenie. Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej.
  1997

Cennik

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, których koszty uwarunkowane są wieloma niezależnymi czynnikami, kosztorys prac ustalamy indywidualnie dla każdego klienta.

Zapraszamy do kontaktu
tel.: +48 692 433 493
e-mail: marek@dark.org.pl